0314859
Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje Rakovník - idatabaze.czPsychologické poradny - idatabaze.cz

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje
detašované pracoviště Nymburk

Sídlo centra (adresa pracoviště), místo poskytování sociálních služeb:
Velké Valy 995, 288 02 Nymburk 2

Kontakty:
Telefon: 325 513 551, 775 210 542
E-mail: poradna.nymburk@tiscali.cz

Zřizovatel centra:
Krajský úřad Středočeského kraje
sídlo Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Spádová oblast organizace z hlediska klientů:
Středočeský kraj, zejména okres Nymburk

Cílová skupina klientů:
Osoby v krizi, rodiny s dítětem/dětmi, senioři

Personální obsazení:
Blanka Pýchová – vedoucí, sociální pracovnice
Mgr. Jan Dašek – manželský a rodinný poradce/sociální pracovník
PhDr. Daniela Müllerová – psycholožka
Mgr. Hana Taněvová – psycholožka

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje – detašované pracoviště Nymburk

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje Nymburk je příspěvková organizace, jejíž zřizovatel je Krajský úřad Středočeského kraje. Centrum je specializovaným pracovištěm poskytujícím odborné sociální poradenství (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 37) rodinám, párům, i jednotlivcům všude tam, kde jsou v popředí klientovy zakázky vztahové nebo individuální problémy.

Centrum poskytuje odbornou pomoc a podporu osobám ohroženým rozvratem či rozpadem jejich blízkých vztahů, osobám v krizi a zátěžových situacích.

Provozní doba:

Pondělí8.00–11.3013.00–16.00
Úterý8.00–11.3013.00–17.00
Středa8.00–11.3013.00–17.00
Čtvrtek8.00–11.3013.00–16.00
Pátek8.00–11.30

Cíl
Cílem poskytování sociálních služby je podpořit člověka, aby byl schopen porozumět své situaci, aby dokázal zvládnout a překonat těžké životní situace vlastními schopnostmi, a aby dle svých možností převzal sám za sebe a za své rozhodnutí plnou odpovědnost. Prvotním cílem v krizové situaci u osob je snížit akutní tenzi. Konečným cílem je posílit člověka natolik, aby byl schopen se opětovně zapojit a začlenit do normálního života, aniž by potřeboval využívat sociální služby nebo je využíval jen v nezbytně nutném rozsahu a mohl žít v přirozeném sociálním prostředí.

Poslání
Posláním Centra psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje Nymburk je poskytovat odborné ambulantní psychologické a sociální poradenství a psychoterapeutickou pomoc a podporu klientům při hledání řešení v obtížných životních situacích v důvěrném a neutrálním prostředí.

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou především rodinné, manželské a partnerské systémy ohrožené rozvratem, rozpadem či dalšími sociálně patologickými jevy, ať již jde o ohrožení z vnitřních či vnějších zdrojů.

Klientem centra (tj. uživatelem či osobou využívající sociální služby) se může stát každý, kdo se ocitl v obtížné životní situaci nebo kdo má dlouhodobější problémy, které bez odborné pomoci není schopen sám zvládnout. Své potíže prezentuje jako osobní, párový či rodinný problém. Klientem může být jak jednotlivec (muž, žena), tak pár (tj. manželé, nesezdané páry – druh, družka, milenci) či celá rodina (i s nezletilými dětmi, rodiny – rozvedení, nerozvedení). Centrum může navštívit kdokoliv bez ohledu na místo svého bydliště, není třeba žádného doporučení. Uživateli jsou osoby bez rozdílu rasy, náboženské či politické orientace, bez rozdílu pohlaví a sexuální orientace.

Vymezení důvodů, pro které zájemcům z cílových skupin služby neposkytujeme (negativní vymezení cílové skupiny):

 • cizojazyčně mluvící osoby bez vlastního tlumočníka, neboť centrum nemá tlumočníka k dispozici, tlumočníka si hradí klient na vlastní náklady
 • osoby se sluchovým postižením bez vlastního tlumočníka
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby imobilní nezvládající pohyb po schodech, neboť se centrum nachází v prvním patře bez výtahu a neexistuje zde bezbariérový přístup a neprovádíme terénní služby
 • osoby intoxikované – v podnapilém stavu či pod vlivem omamných látek
 • osoby s výrazně agresivním chováním již při prvním kontaktu či vstupním pohovoru
 • osoby, které centrum již navštěvovaly, ale hrubě porušovaly sjednané podmínky spolupráce
 • osoby, které žádají medikamentózní léčbu duševního onemocnění
 • osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům nebo osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům bez doprovodu zákonem stanoveného opatrovníka
 • osoby žádající léčbu závislosti
 • osoby v souběhu dvou stejných druhů terapie
 • osoby, které nedají souhlas se spoluprací.

Principy poskytování sociální služby:

 • bezplatnost – na základě zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • diskrétnost – povinnost zachovávat mlčenlivost o informacích získaných od klientů, klient může vystupovat anonymně, při jednání zaručena důvěrnost a intimita
 • nestrannost – absence předsudků
 • nezávislost – na jiných institucích
 • respekt – rovnocenný vztah mezi poskytovatelem a uživatelem, respektování vlastního klientova rozhodnutí řešení situace
 • dobrovolnost – spolupráce založena na svobodné vůli a vlastní motivaci klienta, není třeba žádné doporučení
 • poskytujeme ambulantní tj. nepobytové služby v sídle centra v rozmezí pracovní doby po předchozím objednání (osobní, telefonické, elektronické, písemné). Výjimečně lze poskytnout službu akutně dle momentální neodbytné potřeby klienta bez předchozího objednání, má-li poradce možnost klienta přijmout
 • dodržování etických principů a Standardů kvality sociálních služeb

Předmět činností:

 • psychologické poradenství (obecné a speciální)
 • cílená poradenská konzultace pro jednotlivce, pár, rodinu
 • psychoterapie krátkodobá, střednědobá, dlouhodobá
 • psychoterapeutická konzultace pro jednotlivce, pár, rodinu
 • sociálně právní poradenství
 • spolupráce a jednání s dalšími institucemi a odborníky – OSPOD, odborní lékaři (klinický psycholog, psychiatr), Semiramis, z.ú., Probační a mediační služba Nymburk, pedagogicko-psychologická poradna apod.
 • krizová intervence
 • nácvik asertivního chování
 • nácvik komunikačních technik a dovedností
 • nácvik relaxačních technik
 • přednášková a poradenská činnost.

Centrum má pro poskytování služeb vypracovánu vlastní metodiku vycházející mj. i z dokumentů Asociace manželských a rodinných poradců ČR.

Aktuality

Nabídka pracovního místa

7. 3. 2018

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje pro svá pracoviště v Berouně, Kutné Hoře, Nymburku, Kolíně, Mladé Boleslavi, Příbrami a Praze hledá poradce na celý, případně poloviční úvazek. Podmínkou je ukončené vzdělání v magisterském oboru humanitního směru a terapeutický výcvik. Výhodou je praxe v práci s rodinou a dětmi. Pracoviště se zabývá problematikou partnerských a rodinných konfliktů, náročných situací v uspořádání vztahů mezi rodiči a dětmi po rozvodu, úzce spolupracuje s orgánem péče o dítě (OSPOD) a jinými organizacemi. Nástup možný ihned. V případě zájmu zašlete své CV na adresu: d.prokop@poradna-rakovnik.cz V případě dotazů nás můžete kontaktovat na tel. čísle: 313 512 657 nebo 604 501 144.